Laboratórne rozbory vôd, fyzikálno-chemické a mikrobiologické ukazovatele
Slovenská akadémia vied, Chemický ústav, Centrum glykomiky, Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava
Laboratórne pracovisko - Chemický ústav SAV Bratislava okrem iných aktivít realizuje aj rozbory vody pre súkromné osoby a organizácie. Či voda vyhovuje zdravotným a technickým požiadavkám sa zisťuje predovšetkým laboratórnym rozborom. Prednostne sa prihliada k tomu, či voda vyhovuje príslušným platným predpisom. Týka sa to ako vlastností fyzikálnych, tak aj chemického a mikrobiologického zloženia. Analýza vzorky vody určí vhodnosť použitia vody pre požadovaný účel.

Odber vzoriek vody vykonávajú pracovníci spoločnosti, prípadne si ich môže zákazník odobrať sám do vzorkovníc, ktoré mu poskytne laboratórium alebo vzorkovníc vhodných na prenos vzoriek vody. Odber vzorky vody je nutné vykonať podľa platného pokynu, pre jednotlivé rozbory vody je potrebné použiť predurčené vzorkovnice. V prípade odberu vzorky vody vlastnými prostriedkami je Objednávateľ upozornený, že laboratórium zodpovedá len za kvalitu vykonaných skúšok.

) druh rozboru vody
zdroj úžitkovej a pitnej vody pre použitie v domových rozvodoch
   zdroj vody pre zásobovanie pitnou vodou, NV 496/2010 Z.z.
závlaha poľnohospodárskych plodín
závlaha okrasných rastlín a drevín
                zdroj vody pre funkciu tepelného čerpadla
  zdroj vody pre technické účely, chladiace systémy a okruhy
        zdroj požiarnej vody alebo informatívny rozbor o kvalite zdroja
cena za rozbor vody (
) príjem vozriek vody


Príjem vzoriek vody je možný počas pracovných dní medzi 6:00 - 17:00 v laboratórnom pracovisku CHÚ SAV Bratislava, Dúbravská cesta 9. Vzorky vody pre mikrobiologickú analýzu sa prijímajú v pondelok a v utorok medzi 6:00 - 14:00 v laboratórnom pracovisku CHÚ SAV Bratislava na základe telefonickej objednávky na čísle 0903 203 123. Na zverejnenom telefónnom čísle je možné dohodnúť aj iný termín pre príjem vzorky.

Druh rozboru vody sa volí podľa spôsobu využitia vody, alebo sa definujú jednotlivé požadované analýzy. Rozbor vody zahŕňa vyhodnotenie potrebných ukazovateľov podľa platnej legislatívy a STN noriem. Výsledok analýzy je vyhodnotený podľa náročnosti zvyčajne od 24 hodín do 5 dní od doby doručenia vzorky v dohodnutom počte exemplárov. Fyzikálno-chemický a mikrobiologický rozbor vody sa vyhodnocuje aj v individuálnom rozsahu podľa zadania Objednávateľa, napríklad individuálne rozbory vôd pre skládky odpadov, pre sanácie kontaminovaných území a pre stavebné účely.

Cena za rozbor vody a jednotlivé služby je stanovená podľa platného cenníka služieb. V prípade množstevného záujmu o služby laboratórneho pracoviska, sa na jednotlivé ceny uplatňujú zľavy. Po vykonaní rozboru skúšobné laboratórium vyhotoví pre Objednávateľa protokol o skúške, ktorý obdrží v požadovanom počte exemplárov osobne, emailom alebo poštou. Výsledky skúšok sa týkajú len protokolárne uvedených vzoriek.
Príjem vzoriek vody - počas pracovných dní medzi 6:00 - 17:00,